Kamate na pozajmice

Kamate na pozajmice

Što su kamate na pozajmice?

Ako vas zanima što su kamate na pozajmice, najkraće rečeno, to je naknada koju zajmoprimac plaća zajmodavcu za korištenje kredita. Zajmodavac omogućuje zajmoprimcu da dođe do toliko željenog novčanog kapitala, brze pozajmice, kredita, kako god ga nazivali. Upravo zato što vam je to omogućio, ima pravo na određenu naknadu u obliku kamate. Upravo mu je, naime, kamata glavni motiv zašto vam taj novac i pozajmljuje. Kada kamate na pozajmice ne bi bile ugovorene, bilo bi riječ o beskamatnom zajmu, ili besplatnom zajmu, koji je zakonski također moguć, ali u praksi nije toliko zastupljen kao naplatni zajam. Tržište u onom klasičnom pojmu Adama Smitha poput nevidljive ruke regulira visinu tih kamatnih stopa, stoga zajmodavac koji nudi više kamate od svojih konkurenata jednostavno neće imati dobru poslovnu godinu. Tržište, međutim, nije jedini faktor koji regulira visinu kamatnih stopa, već to čini i Hrvatska Narodna Banka, izdajući polugodišnju eskontnu kamatnu stopu na temelju koje se računa maksimalan zakonski dopušteni iznos za zakonske i ugovorne kamate za trgovačke i potrošačke ugovore.

Kamate na pozajmice između povezanih osoba

Prema čl. 13. Zakona koji uređuje porez na dobit, kada je riječ o povezanim osobama, njima se smatraju one osobe koje sudjeluju, na izravan ili neizravan način, u upravi, ili nadzoru ili kapitalu druge osobe. Tu je u pravilu riječ o odnosima između trgovačkih društava. Ukoliko npr. društvo isplaćuje vlasniku kamate na pozajmice, ono je prilikom isplate dužno od te kamate ustegnuti i porez na dohodak. Riječ je o porezu na dohodak od kapitala i obračunava se po stopi od 10 % plus prirez ovisno o tome koje je prebivalište vlasnika. Ako se pak ugovore kamate na pozajmice od 2 % godišnje, ne postoji obveza obračuna spomenutih poreza i doprinosa. U slučaju kada bi pozajmica koju poduzeže daje vlasniku bila po povoljnijom kamatnoj stopi od 2 %, u tom slučaju je potrebno obračunati poreze i doprinose na dohodak. Isto tako, prema čl. 31. Zakona o porezu na dobit, u trenutku isplata kamata povezanim osobama potrebno je platiti i porez po odbitku!

Kamate na pozajmice u malom poduzetništvu

Postavlja se pitanje kako se uređuju kamate na pozajmice u malom poduzetništvu, tj. kada je riječ o obrtnicima, mikro poduzetnicima i malim poduzetnicima. Glede obrtnika, oni mogu na svoj poslovni žiro račun uplaćivati pozajmice. Pri tom treba paziti da tokom uplate uvijek upišu upravo tu svrhu plaćanja, imajući na umu poreznu upravu. Osim ove, nema drugih obveza koje terete poduzetnike. Tada se radi najčešće o beskamatnom zajmu gdje obrtnik na svoj poslovni račun uplaćuje novac kako bi podmirio neku obvezu koja je dospjela. Kamate na pozajmice u tom slučaju neće biti ugovorene. U slučaju trgovačkog društva, npr. jednostavnog društva s ograničenom odgovnornošću -a ili pak društva s ograničenom odgovornošću stvar je drugačija. Prilikom ugovaranja pozajmice uvijek je potrebno sklopiti ugovor u kojemu će biti definirani svi uvjeti uključujući i kamate. Ako kamate nisu izrijekom spomenute u ugovoru, neće se smatrati da nisu ogovorene. Upravo suprotno, zakonska je predmnijeva da su one svejedno ugovorene, osim ako se izrijekom ne isključe!

Tagovi:

Kako najbrže do kredita

Kako najbrže do kredita

U idealnom svijetu kredit vam nije potreban jer uvijek imate dovoljno kapitala i ne trebate plaćati nepotrebnu naknadu za korištenje kredita (kamatu) bankama i drugim zajmodavcima. Ipak, nažalo

Zajam preko banke

Zajam preko banke

Ako želite dobiti zajam preko banke, najprije valja razumjeti što je zajam uopće. Zajam je pravni institut koji potječe još iz starog Rima. To je ugovorni odnos u kojemu jedna ugovorna s

Isplata naknade štete radniku

Isplata naknade štete radniku

Radnici su zaštićeni u slučaju da dođe do povrede na radu te imaju pravo na naknadu štete zbog pretrpljene ozljede na radu ili u vezi rada, sve je to propisano u Zakonu o radu. Sukladno ozljedni ispla